ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ως συμμετέχοντες σε ερευνητικά έργα της CYMAR
 
H CYMAR (Εταιρεία) σέβεται τα προσωπικά δεδομένα συμμετεχόντων σε ερευνητικά έργα. Για το σκοπό αυτό περιορίζει την συλλογή προσωπικών δεδομένων στο ελάχιστο απαιτούμενο για την διεξαγωγή και ποιοτικό έλεγχο ενός ερευνητικού έργου.
 
Στην συντριπτική πλειοψηφία των ερευνητικών έργων που διεξάγει η CYMAR, τα μοναδικά στοιχεία που κρατά η Εταιρεία για σύντομο χρονικό διάστημα είναι το όνομα και τηλέφωνο σας, ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για έλεγχο της ποιότητας της εργασίας των ερευνητών μας. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται εντός ενός μήνα από την ολοκλήρωση ενός έργου.
 
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου έχετε ενημερωθεί και έχετε δώσει την συγκατάθεση σας είτε προς την CYMAR, είτε προς κάποια άλλη εταιρεία με την οποία συνεργάζεστε και έχετε εξουσιοδοτήσει να επικοινωνεί μαζί σας για καταγραφή των απόψεων σας (π.χ. εταιρεία που σας παρέχει συστηματικά κάποια υπηρεσία όπως, συνεργείο αυτοκινήτων, πάροχο υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας), τα προσωπικά σας δεδομένα καταγράφονται και τυχαίνουν χειρισμού με βάση την Πολιτική Ασφάλειας Εγκαταστάσεων, Πληροφοριών και Εξοπλισμού της Εταιρείας. 
 
Δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρεία αποθηκεύονται και τυχαίνουν επεξεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης. Σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα σας θα μεταφερθούν, αποθηκευτούν ή τύχουν επεξεργασίας εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, θα ενημερωθείτε για αυτό πριν παρέχετε οποιαδήποτε δεδομένα και θα πρέπει να καταγραφεί η ρητή συγκατάθεση σας.
 
Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές και προστατεύονται από πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας. Η Εταιρεία εφαρμόζει Πολιτική Ασφάλειας Εγκαταστάσεων, Πληροφοριών και Εξοπλισμού για να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων σας. Περιορίζουμε και ελέγχουμε την πρόσβαση που έχουν οι υπάλληλοι και πάροχοι μας σε δεδομένα και δεν δίδουμε για υπεργολαβία την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.
 
Δεν μπορούμε να μοιραστούμε προσωπικά σας δεδομένα με οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς να έχουμε λάβει προηγούμενως την ρητή σας συγκατάθεση για να το πράξουμε.

Όλες οι διαδικασίες που ακολουθεί και εφαρμόζει η Εταιρεία αποτελούν μέρος του Συστήματος Ελέγχου Ποιότητας της Εταιρείας. Επιπρόσθετα η Εταιρεία έχει εφαρμόσει και τηρεί όλες τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δικαιωμάτων (GDRP),  από τον οποίο απορρέουν και τα ακόλουθα δικαιώματα για εσάς προσωπικά:

Δικαίωμα ενημέρωσης

Σε περιπτώσεις όπου γίνεται καταγραφή και επεξεργασία πληροφοριών που σας αφορούν, θα πρέπει να τυχαίνετε ενημέρωσης ως προς την ταυτότητα της εταιρείας που συλλέγει τα δεδομένα σας και τους λόγους για τους οποίους γίνεται η συλλογή. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους.
 
Ακρίβεια και εγκυρότητα δεδομένων

Άτομα τα οποία έχουν δώσει τη συγκατάθεση τους και για τα οποία τηρούμε δεδομένα τους για σκοπούς επικοινωνίας και συμμετοχής σε ποιοτικές έρευνες (ομαδικές συζητήσεις) μπορούν να ζητήσουν να διορθώσουμε ή να ενημερώσουμε τα προσωπικά τους στοιχεία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας.  Συμπεριλάβετε το όνομα, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας, καθώς αυτό μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι δεχόμαστε τροποποιήσεις μόνο από το σωστό άτομο.  Σας ενθαρρύνουμε να μας ενημερώνετε άμεσα σε περίπτωση αλλαγής των προσωπικών σας στοιχείων.
 
Άτομα τα οποία έχουν συμμετάσχει σε ποσοτικά έργα (συνεντεύξεις) μπορούν να ζητήσουν να διορθώσουμε ή να ενημερώσουμε τα προσωπικά τους στοιχεία εντός ενός μήνα από τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Μετά την περίοδο αυτή, για σκοπούς προστασίας, προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων και δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί η συνέντευξη σας. Για επικοινωνία μαζί μας, συμπεριλάβετε το όνομα, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και το θέμα για το οποίο σας έγινε συνέντευξη, καθώς αυτό μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι δεχόμαστε τροποποιήσεις μόνο από το σωστό άτομο για το σωστό έργο. 

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας πληροφοριών που διατηρούμε στα αρχεία μας. 

Δικαίωμα για Περιορισμό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις (ιδίως όταν δεν χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για συμβατική ή άλλη νομική απαίτηση).  Σημειώστε ότι θα έχετε πάντα τη δυνατότητα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.
 
Δικαίωμα για διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία. Δεν μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα όταν η διατήρηση των στοιχείων είναι απαραίτητη για σκοπούς νομοθεσίας ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη, μεταξύ άλλων, για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς.
 
Δικαίωμα για διαβίβαση (φορητότητα) των Προσωπικών σας Δεδομένων

Έχετε τη δυνατότητα διαβίβασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας τα οποία είναι σε ηλεκτρονική μορφή από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, «χωρίς αντίρρηση», δεδομένου ότι η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τρίτων.  Το δικαίωμα αυτό διευκολύνει την ικανότητά σας να διακινείτε, να αντιγράφετε ή να μεταφέρετε εύκολα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ένα περιβάλλον πληροφορικής σε άλλο.
 
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ποιο πάνω δικαιώματα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί με τον Διευθυντή Ερευνών της Εταιρείας, κο. Χρίστο Μαραγκό, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: christos@cymar.com.cy, ή γράψτε μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
 
CYMAR Market Research Ltd,
Διγενή Ακρίτα 40
2045 Στρόβολος
Τ.Θ. 23803, 1686 Λευκωσία

Εάν έχετε ανεπίλυτες επιφυλάξεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε ή να υποβάλετε παράπονο στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων, στο οποίο μπορείτε να αποταθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: commissioner@dataprotection.gov.cy, ή γράψτε στην ακόλουθη διεύθυνση:
 
Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων
Οδός Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία
Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία
Τηλ: +357 22818456, Φαξ: +357 22304565
 
 

Privacy Policy | Terms & Conditions | Copyright © All Rights Reserved. Developed by Dot.Cy